Organisatie en bestuur

Vanaf januari 2011 is onze gemeente een gefuseerde gemeente met ook een nieuwe organisatiestructuur.
Na uitvoerig overleg binnen onze gemeente, en gehoord de gemeente, is er voor gekozen om er een bestuurslaag tussen weg te halen. We werken daarom niet meer met wijkkerkenraden.
Er zijn drie pastorale wijken.
Daardoor zijn er in onze gemeente nog twee bestuurslagen.
De Kerkenraad en de verschillende Werkgroepen. En tussen deze beide bestuurslagen zitten het Moderamen en het Breed Moderamen.

Wilt u meer weten over de plaatselijke regeling zie deze link

 

Kerkenraad

In de kerkenraad zijn alle ambtsdragers vertegenwoordigd. Aan de kerkenraad is toevertrouwd het vaststellen van het beleid van onze gemeente en daaraan gekoppeld het vaststellen van begroting en jaarrekening van onze gemeente. Verder is de kerkenraad verantwoordelijk voor het beroepen van predikanten en de verkiezing van ambtsdragers. Daarnaast is de kerkenraad verantwoordelijk voor het vaststellen van de Plaatselijke Regeling.
In het bijzonder wordt dan ook nog genoemd de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld en de zorg voor de eindverantwoordelijkheid voor de dienst van Woord en Sacrament.

Werkgroepen

Het zijn de werkgroepen die het door de kerkenraad vastgestelde beleid uitvoeren. Binnen het vastgestelde beleid en uiteraard ook binnen de financiële kaders hebben de werkgroepen een grote mate van vrijheid van handelen.
In het schema ziet u welke werkgroepen er zijn
Elk zijn ze verantwoordelijk op hun eigen terrein.
Onder elke werkgroep vallen een aantal taakgroepen. De taakgroepen leggen hun ideeën en gedachten altijd eerst voor aan de werkgroep waaronder ze vallen. Binnen de werkgroep wordt getoetst of het voorstel van de taakgroep past binnen het vastgestelde beleid.
Een taakgroep kan dus ook nooit rechtstreeks het Breed Moderamen of de Kerkenraad benaderen.


Breed Moderamen

Het Breed Moderamen wordt gevormd door het Moderamen van de Kerkenraad, de predikanten en een aantal ouderlingen en diakenen.
Volgens onze Plaatselijke Regelingen moeten alle Werkgroepen
vertegenwoordigd zijn in het Breed Moderamen.
Aan het Breed Moderamen zijn slechts 3 taken toevertrouwd:

  • Het toetsten van het werk van de Werkgroepen aan het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan
  • De indeling van de pastorale secties en de Werkgroepen en de benoeming van de leden van de werkgroepen
  • Het vaststellen van de instructies van de pastorale secties en van de Werkgroepen.

Deze afstemming in het Breed Moderamen is nodig om er voor te zorgen dat de verschillende Werkgroepen niet langs elkaar werken of zelfs elkaar zouden kunnen tegenwerken.
Het Breed Moderamen is dus nadrukkelijk geen bestuurslaag. Het is uitsluitend een afstemmingslaag.
Hier vindt uitwisseling van gegevens plaats; het is de plek voor communicatie en afstemming tussen de werkgroepen.
Iedere werkgroep wijst een afvaardiging aan die zitting neemt in het Breed Moderamen.

Vanuit de werkgroep Pastoraat:  
     

 

   
Vanuit de werkgroep Jeugd: 
mevr. M. Pastoor

 

 

Vanuit de werkgroep Diaconaat: 
dhr. G. Hagen    
Vanuit de werkgroep Financiën en Beheer: 
dhr. J. Banga    
Vanuit de werkgroep Communicatie: 
Ds. A. van ’t Zand        Dopheide 66 518673
Vanuit de werkgroep Eredienst:
     
Vanuit de werkgroep Vorming en Toerusting: 
Ds. B. Haanstra Meidoornstraat 15 517059
Vanuit de werkgroep Missionair Gemeente zijn:
Dhr. A.A.C. Boot   514746
     

Moderamen

Het Moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de Kerkenraad en van het Breed Moderamen, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen zijn aangewezen, en verder, onder verantwoording van de Kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die spoed hebben.
Ook dit Moderamen heeft dus feitelijk geen bevoegdheid tot het nemen van besluiten.
In spoedeisende gevallen kan het moderamen eigenstandig beslissingen nemen. Daarover wordt achteraf verantwoording afgelegd aan de Kerkenraad.
Verder wordt alleen de agenda van het breed moderamen en van de kerkenraad opgesteld.

Het moderamen is als volgt samengesteld:

Preses Dhr. P.A. van der Terp Buitengracht 14   521908
Assessor: Ds. B. Haanstra, Meidoornstraat 5 517059
Scriba: mevr. M. Lukas-Huisman    
Scriba: Dhr. P.J. Jansen, Steendijk 7, Tuk 520303
Wg. F&B: dhr. J. Banga    
wg. Diaconie dhr. G. Hagen    

 

U kunt het scribaat bereiken onder: scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Taakgroep Herinrichting Liturgisch Centrum
Er is een taakgroep van start gegaan om het liturgisch centrum in de Grote Kerk vorm te geven.
Deze taakgroep staat onder leiding van Ds. B. Haanstra
Op gemeenteavonden en via De Brug zult u hier meer van vernemen.

 

Laatst bewerkt: 3 November, 2018

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail: info@pkn-steenwijk.nl