Herinrichting Liturgisch Centrum

Wat maakt het dat je stil wordt in een kerk? Wat maakt het dat we dichter bij het geloof kunnen komen? Wat straalt een kerk uit, of anders gezegd, wat willen we dat onze kerk uitstraalt?

Vertrekkend vanuit het perspectief van de viering van de eredienst en de ontmoeting met God en elkaar wordt al enige tijd nagedacht over de (her)inrichting van de Grote Kerk. Om je zoveel mogelijk thuis te voelen is het belangrijk dat alle bewoners van dat huis worden betrokken bij de inrichting. We willen tenslotte met elkaar kerk zijn nu en in de toekomst.
Als start van het proces is gekozen voor de herinrichting van het Liturgisch Centrum. Dit deel van de inrichting speelt immers bij de eredienst een belangrijke rol. De projectgroep Herinrichting Liturgisch Centrum is inmiddels een aantal malen bij elkaar geweest om een plan van aanpak op te stellen.
Belangrijk in deze fase is om alle informatie uit voorgaande trajecten te verzamelen zodat tot een weloverwogen startpositie van het proces kan worden gekomen.
Door de Taakgroep Liturgie is vorig jaar een visiestuk voorgelegd waarin de eerste contouren zijn aangegeven wat volgens de taakgroep en kerkenraad als aanzet voor een nadere overdenking  kan gelden.
Als contouren worden een viertal woorden centraal gesteld:

 • Flexibiliteit (in kunnen spelen op de vragen van de tijd. Gebruik maken van elkaars talenten)
 • Transparantie  (openheid, inzichtelijkheid, helderheid van doelstellingen en werkwijzen)
 • Duurzaamheid (zorg om de wereld van morgen, continuïteit )
 • Eenvoud. (ongecompliceerd niet verheven boven de ander).

De herinrichting van het Liturgisch Centrum is binnen de eredienst en de ontmoeting geen geïsoleerd deel van de totale inrichting. De volgende stap zal dan ook zijn dat gekeken wordt naar de verdere inrichting en gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk en wellicht ook naar de al of niet beschikbare zaalruimte.
De ervaringen en de reeds ontwikkelde plannen van fase I en fase II zijn hiervoor de belangrijkste bouwstenen.

De resultaten van het proces zullen worden weergegeven in een totaal plan het zogenaamde ‘masterplan’.
Voor dit masterplan hebben we de hulp van velen nodig. Er komt een moment dat we met u/jou in gesprek gaan over wat er is en wat er gewenst wordt.

Dit voorjaar hopen we u te informeren over de voortgang van het proces. Dit zal in ieder geval tijdens één van de komende gemeenteavonden plaatsvinden. Uw betrokkenheid en inbreng is noodzakelijk voor het creëren van een thuis. Houd daarom de publicatie van de datum in Brug en/of Kerkbrief in de gaten.

Meer achtergrondinformatie kunt u vinden op deze site (o.a. de presentatie die tijdens de gemeenteavond van december 2013  is gehouden)  en de artikelen die in de Brug zijn verschenen.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met:

 • ds. Henk van Veldhuizen (voorzitter projectgroep; )
 • dhr. Jan van Ek (adviserend lid en communicatie; tel 0521 516929 of mail jrvanek@ziggo.nl)
 • mw. Ingeborg Sturre (secretaris en communicatie;tel 06 29381482 of mail sturres@online.nl)

De projectgroep bestaat :

 • vanuit de Taakgroep Liturgie: ds. Henk van Veldhuizen, Jannes Bennink, Harm Ypma, Ingeborg Sturre
 • vanuit de Werkgroep Eredienst: Jan Haasjes
 • vanuit de Werkgroep Financiën en Beheer: Menze Dijkstra
 • als algemeen adviserend lid en voor de communicatie: Jan van Ek
 • Zakelijk-inhoudelijk worden we bijgestaan door Pim van Dijk uit Zutphen. Hij is als ‘binnenhuis-architect’ bij veel verschillende projecten in en met kerken betrokken (geweest). http://www.pimvandijkdesigns.nl/

11 mrt 2014

 

PowerPoint van de gemeente avond van 11 december 2013

 

Herinrichting Liturgisch Centrum
ds. Henk van Veldhuizen

Zoals eerder al bericht is er door het breed-moderamen een intitiatief van de Taakgroep Liturgie overgenomen. Vanuit het perspectief van de viering van de eredienst wordt gekeken naar de (her)inrichting van het Liturgisch Centrum van de Grote Kerk. In de vergadering van begin september j.l. heeft de kerkenraad met dit initiatief ingestemd en gevraagd hier een projectgroep voor te vormen. Voorop staat hoe we kerk willen zijn nu en in de toekomst.

Bij de overwegingen van herinrichting van het Liturgisch Centrum willen we ook kijken naar de verdere inrichting en gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk en wellicht ook naar de al of niet beschikbare zaalruimte. Uiteraard wordt daarin al het materiaal meegenomen, dat in het recente verleden verzameld is.
De projectgroep heeft langzaam maar zeker gestalte gekregen: vanuit de Taakgroep Liturgie zijn betrokken Jannes Bennink, Harm Ypma, Ingeborg Sturre en ondergetekende; vanuit de Werkgroep Eredienst doet Jan Haasjes mee; vanuit de Werkgroep Financiën en Beheer is Menze Dijkstra betrokken. In ons eerste overleg van 27 september j.l. is Ingeborg Sturre verzocht als secretaris mee te doen en zij zal ook meehelpen in het denken over de communicatie. Het breed-moderamen had mij verzocht op te treden als ‘projectleider’ en ik zal daarmee als voorzitter van deze projectgroep een en ander proberen te coördineren. Zakelijk-inhoudelijk worden we bijgestaan door Pim van Dijk uit Zutphen. Hij is als ‘binnenhuis-architect’ bij veel verschillende projecten in en met kerken betrokken (geweest) en in de eerste gesprekken alsook via zijn website zijn wij onder de indruk van wat hij mede helpt ontwikkelen in kerken.
Het streven is een ‘master-plan’ te maken, waarin alle initiatieven die tot nu toe zijn ondernomen, worden samengebracht. Belangrijke punten daarbij zijn een eenduidige visie te omschrijven over hoe we samen kerk willen zijn; hoe we onze eredienst willen vieren en ervaren en hoe we gemeente willen zijn nu en in de toekomst. Voor dit master-plan hebben we de hulp van velen nodig en er komt een moment dat we met u/jou in gesprek gaan over wat er is en wat er gewenst wordt. Een tijdpad is er nog niet concreet, maar we hopen met enige voortvarendheid dit masterplan op de rails te krijgen. Binnenkort dus meer hierover.