Untitled Document

COLLECTEN TIJDENS ONLINE DIENSTEN

Van de diaconie

Van de diaconie

De regels van het RIVM zijn vanaf juli verder versoepeld.
Om reden dat velen de diensten nog online zullen volgen, gaat het online-collecteren nog door.
Voor de diaconale doelen van de derde rondgangscollecte, kunt een gift overmaken naar de bankrekeningnummer van de diaconie.
U kunt een bijdrage overmaken naar Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk:
NL49 RABO 0685 1147 32, onder vermelding van datum en doel collecte.

 

Zondag 6 september, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Werelddiaconaat Ghana
In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar school, maar veel volwassenen zijn nog analfabeet.. De school was ver weg, ze moesten jong werken of hun ouders vonden onderwijs niet nuttig. Het leven is er niet makkelijk: de wegen zijn slecht, men heeft een tekort aan water en elektra. De kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en schrijven in hun eigen taal.

Zondag 20 september, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie Zending: Versterk de kerk
Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop. gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s. Help mee om deze kerken te versterken
!

 

 Hieronder staan alle diaconale collectes uit de coronatijd.

Zondag 9 augustus, 3e collecte bestemd voor: ZWO Jaarthema SAVE
Geen kinderarbeid in de textielindustrie 
India is een van de belangrijkste textielexporteurs met 45 procent van de wereldmarkt. Veel textielproducten worden gemaakt in Tiripur. Daar zijn 100 grote en 800 kleine textielfabrieken. Er werken 300.000 mensen direct en 200.000 indirect in deze fabrieken. In september en oktober, wanneer de meeste orders binnenkomen, is er dan een tekort aan werknemers. Daardoor lopen kinderen extra risico om aan het werk gezet te worden. Veel bedrijven zijn niet geregistreerd en worden daardoor ook niet gecontroleerd.
In het gebied waar SAVE werkt zijn 234 textielbedrijven, waarvan een deel bestemd is voor de export. SAVE vraagt deze bedrijven geen kinderen van 15 jaar en jonger voor zich te laten werken en 16- en 17-jarigen maximaal 5 uren.
SAVE maakt de werknemers bewust van hun rechten. Samen met twee vakbonden heeft SAVE 1300 textielmedewerkers georganiseerd in 85 groepen. Ze maken hen bewust van de arbeidswetten, zodat ze weten of hun werkgever zich daaraan houdt.

Zondag 16 augustus, collecte diaconie (1e) bij Heilig Avondmaal bestemd voor: Edukans
Edukans werkt aan beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Onderwijs is van levensbelang, juist nu. Kinderen in ontwikkelingslanden lopen forse leerachterstanden op nu de scholen er dicht zijn door de corona-pandemie. Hoe langer de scholen dicht zijn, hoe groter de kans dat kinderen niet meer terugkeren naar school. Zeker voor kwetsbare kinderen zijn de risico’s groot. Edukans probeert kinderen en hun ouders thuis te bereiken, b.v. via radio. Ook zorgen ze voor aangepaste lesprogramma’s zodra de scholen opengaan, zodat kinderen zo snel mogelijk kunnen terugkomen in een voor hen veilige en normale situatie.

Zondag 16 augustus, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Zomerzending Rwanda
Rwanda is een klein maar dichtbevolkt land in Oost-Afrika met een zeer jonge bevolking. Het land is volop in ontwikkeling. De kerk helpt jongeren en arme gemeenteleden om meer inkomsten te krijgen. Jongeren leren een eigen bedrijf opzetten en worden ook getraind in allerlei leiderschapscursussen, die ze direct kunnen toepassen in hun kerk. Landbouwtrainingen en spaargroepen verbeteren het leven van veel mensen. De wat oudere generatie heeft nog veel last van de genocide die daar in 1994 plaatsvond. In de kerk leren daders en slachtoffers met elkaar praten. Door uw bijdrage aan deze collecte kan de Rwandese kerk jongeren, armen en getraumatiseerde mensen een steun in de rug geven.

Zondag 26 juli, 3e collecte bestemd voor: Netwerk DAK
Netwerk DAK is ‘de koepel’ waarvan bijna 150 inloophuizen lid zijn (o.a. ‘De Bres’ in Zwolle en ‘Oer de Brege’ in Heerenveen. Een ontmoetingsplek voor eenzame mensen en daklozen. Hier kunnen ze terecht met hun vragen, de warmte opzoeken, een gesprekje aanknopen met de vrijwilligers of om een spelletje te doen om de eenzaamheid te verdrijven. Door de coronacrisis moesten inloophuizen zich aanpassen of zelfs sluiten en zijn er nieuwe vormen van hulp nodig: telefonisch contact, huisbezoek (of bij de daklozen bij de bekende verblijfsplaatsen buiten langsgaan) en i.p.v. gezamenlijk koffiedrinken of eten, nu met de broodfiets of de soepbus de stad door om de mensen in het vizier te houden.
Hiervoor is geld nodig, wat er niet is. Daarom heeft Netwerk DAK een noodfonds opgezet waaruit lokale inloophuizen kunnen putten voor onvoorziene kosten zoals de aankoop van goederen of artikelen, het verstrekken van voedsel, de huur van materialen, etc. Uw steun is hard nodig. Of zoals Koning Willem Alexander in zijn toespraak van 20 maart 2020 zei: ‘Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt’.

Zondag 5 juli, 3e collecte bestemd voor: Mercy Ships
Mercy Ships wil in navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld. Voor haar werk maakt Mercy Ships gebruik van het ziekenhuisschip ‘Africa Mercy’. Naar verwachting – onder voorbehoud gezien de crisis – nemen ze eind 2021 een nieuw ziekenhuisschip in gebruik (de ‘De Global Mercy’). Daardoor kunnen ze twee keer zoveel mensen medische zorg bieden. Dit betekent ook dat er dubbel zoveel vrijwilligers en materialen nodig zijn. Iedereen verdient goede zorg ongeacht ras, geslacht, geboorteplaats of religieuze achtergrond. Een wereld waarin iedereen toegang heeft tot goede medische zorg. Dat is de droom van Mercy Ships. Helpt u mee die droom waar te maken?

Zondag 28 juni, 3e collecte bestemd voor: Leprazending

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. Iedere twee minuten wordt er wel iemand getroffen door lepra. Het is een afschuwelijke ziekte die levens compleet verwoest. Mensen met lepra behoren wereldwijd tot de allerarmsten.  Ze worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten. De leprazending wil juist deze mensen medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Geef herstel aan iemand met lepra

Zondag 21 juni, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie, Werelddiaconaat Colombia
Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s.

Zondag 7 juni, 1e rondgangscollecte diaconie bij Heilig Avondmaal bestemd voor:

Kerk in Actie: Help een stille coronaramp voorkomen.
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.
Voor meer info, zie de brief van de diaconie in De Brug van mei.
Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.

31 mei Pinksteren:  3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Pinksterzending Marokko
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko.
De kerk opent haar deuren voor iedereen die christen is of die hulp nodig heeft, zoals gestrande migranten die vaak slachtoffer van mensenhandel zijn en getraumatiseerd en berooid aankomen.  Uw kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken naar: NL49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. collecte 31 mei ‘Kerk in Actie, Pinksterzending Marokko’.

 

Zondag 24 mei, 3e collecte bestemd voor: World Servants: “Ik (Jelmer de Graaf) maak van mijn zomervakantie dit jaar een werkvakantie, door mee te bouwen aan een project van World Servants in Myanmar. Hier bouwen wij een prothesewerkplaats voor minder validen, omdat deze mensen weinig kansen hebben in dit land. Ik vind het belangrijk om andere mensen te helpen en niet alleen in mijn eigen omgeving.  Ik heb respect voor andere landen en culturen en vind het belangrijk dat lichamelijk beperkte mensen in Myanmar ook goed kunnen leven. Alles wat ik daar aan kan doen in dit project ben ik blij mee! Alles wat nodig is voor dit project betalen we uit eigen zak, door acties en met sponsoring. Als u nog een paar euro hier voor over heeft wordt het zeer gewaardeerd!“  U kunt de bouw van de prothesewerkplaats mede mogelijk maken door uw bijdrage over te maken naar: NL49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. collecte 24 mei ‘World Servants’

Zondag 17 mei, 3e collecte bestemd voor: ZWO La Tulipe Mikondo DRCongo
De projectgroep binnen ZWO ‘Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo’ staat ook in 2020 klaar om activiteiten te organiseren om zodoende gelden te generen voor de school La Tulipe. Helaas is dit door de corona-pandemie niet mogelijk. De potgrondactie begin maart, kon nog net doorgang vinden. Maar de verkopen vanuit pand Zoer tijdens Koningsdag en de komende Vestingdagen, zullen niet doorgaan. Ook is er geen koffiedrinken meer in de kerk en daardoor ook geen koek/cake/appeltaart en zo nog meer activiteiten die niet door kunnen gaan.
Maar ook in DRCongo zijn de problemen groot en kunnen de kinderen niet naar school, terwijl veel kosten wel doorgaan. Lesgelden en examengelden moeten nog steeds betaald worden.
Onze steun aan de school La Tulipe is daarom, juist nu, zeer hard nodig.
Voor actuele informatie: www.mikondo.nl

Zondag 10 mei

geen speciale diaconale collecte

 

Zondag 3 mei, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie, noodhulp slachtoffers Boko Haran

In Noord-Nigeria lijden mensen zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking

 

Zondag 26 april, 3e collecte bestemd voor: Ned. Chr. Blinden en Slechtzienden bond
De NCB is de Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden Belangenvereniging.
De vereniging heeft ten doel, het behartigen van de belangen van visueel gehandicapten in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van gezellige bijeenkomsten en uitstapjes, waar leden onderling contact kunnen hebben. De grondslag van de bond is Gods onfeilbaar woord.
Het NCB heeft het ‘Louis Braille Fonds’ in het leven geroepen en stichting ‘Recreatie’ opgericht, zodat visueel gehandicapten gebruik kunnen maken van betaalbare leesvormen en korting op recreatiemogelijkheden.

De vereniging spant zich in om zoveel mogelijk gelden in te zamelen zodat het werk – zonder winstoogmerk – uitgevoerd kan worden. Om zicht op een betere toekomst te houden voor blinden en slechtzienden wordt uw gift van harte aanbevolen

Zaterdag 11 april (Stille Zaterdag), derde rondgangscollecte bestemd voor: Stille Hulp
In onze gemeente Steenwijkerland wordt een groot deel van de hulp bij noodsituaties gecoördineerd via het Noodfonds Diaconaal Platform. Binnen het Diaconaal Platform is deskundigheid aanwezig en zijn de mogelijkheden van de verschillende hulpverleningsinstanties bekend. In sommige gevallen is het voor eigen gemeenteleden nog steeds mogelijk een beroep te doen op onze eigen diaconie. Hiervoor is het nodig te beschikken over de financiële middelen daarvoor.

Donderdag 9 of vrijdag 10 april (Witte Donderdag of Goede Vrijdag), rondgangscollecte diaconie (1e) bij Heilig Avondmaal, bestemd voor: Noodfonds Diaconaal Platform.
Het Diaconaal Platform Steenwijkerland is de spreekbuis voor diaconieën van alle kerken in Steenwijkerland en gaat in die hoedanigheid o.a. in gesprek met de Burgerlijke Gemeente en neemt deel in de WMO-raad.
Het Noodfonds is er voor alle inwoners van de gemeente Steenwijkerland die in schulden zijn geraakt en hulp nodig hebben, waarbij voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn of nog niet beschikbaar. Het Noodfonds neemt niet alle zgn. Stille Hulp aanvragen van de verschillende diaconieën over, maar heeft wel de know-how in huis voor een betere organisatie en coördinatie van soms complexe hulpaanvragen.

Zondag 5 april, 3e rondgangscollecte bestemd voor: INLIA
INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA geeft juridisch advies aan zowel asielzoekers als aan kerken. Is een vraagbaak voor rechtshulpverleners en andere professionals op het terrein van asielzoekers-vraagstukken. In samenwerking met Kerk in Actie ontwikkelaar en uitvoerder van het Transithuis, dat mensen begeleidt naar veilige hervestiging in land van herkomst of een derde land.

Zondag 29 maart, 3e rondgangscollecte bestemd voor: Kerk in Actie Werelddiaconaat Ghana
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Met uw bijdrage helpt u jongeren een vak te leren, zoals naaien, sieraden maken, of het kappersvak.

Zondag 22 maart, 3e rondgangscollecte bestemd voor: Stichting Present
Wij geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present!  Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid om je als groep of individu in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Met uw bijdrage helpt u mee het werk van Stichting Present mogelijk te maken.

Zondag 15 maart, 3e rondgangscollecte bestemd voor: Kerk in Actie Noodhulp Zuid-Soedan
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. Ze verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Ondersteun deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.